خدایا
             این چه حکایتی ست با من
                                                      سوی خودت
                                                                            اگر نمی کِشی ، چرا نمی کُشی؟!